Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31 i 32/2017 z dnia 16 i 18 sierpnia 2017 r. Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku otrzymał informacje od Akcjonariuszy Spółki - Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital sp. z o.o. - o zakończeniu proces budowania przyspieszonej książki popytu. W wyniku przeprowadzenia powyższego procesu Akcjonariusze sprzedali łącznie 10.200.000 akcji Spółki stanowiących 7,23% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do łącznie 10.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie wynoszącej 27 groszy za jedną akcję.

Intencją Sprzedających jest ponowne zaangażowanie środków finansowych pozyskanych w wyniku przeprowadzenia procesu budowania przyspieszonej książki popytu w Spółkę.

Zarząd Spółki obecnie koncentruje się na optymalizacji wszystkich procesów operacyjnych w Spółce, w celu osiągnięcia progu rentowności.