Nabycia udziałów w spółce United Titans Sp. z o.o

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku Emitent nabył od akcjonariusza Emitenta Proxyad. S.A. - 100 udziałów w spółce United Titans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199351 ("Spółka"), o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Emitent nabył przedmiotowe udziały za łączną kwotę nabycia w wysokości 384.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). 

Nabyte przez Emitenta udziały stanowią obecnie 100 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie udziałów zostanie rozliczone w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Nabycie udziałów United Titans Sp. z o.o. stanowi realizację planu rozwoju Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013. W wyniku nabycia 100 proc. udziału w United Titans Sp. z o.o Emitent uzyskał możliwość przejęcia zasobów spółki United Titans Sp. z o.o., specjalizującej się przede wszystkim w pozycjonowaniu stron internetowych, reklamie w wyszukiwarkach internetowych oraz w tak zwanym ,,performance marketing". Narzędzia oraz kompetencje United Titans Sp. z o.o. zostaną wykorzystane do wzbogacenia i ulepszenia oferty usług świadczonych przez Emitenta dla sektora MiŚP.


Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu