Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 czerwca 2015 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2015 roku.

2) Data przydziału akcji:
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy).

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy)

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
10 gr (dziesięć groszy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii G w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

W ramach subskrypcji zawarto trzy umowy objęcia akcji serii G.
8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci;

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 5.500,00 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5.500,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu