Nabycia udziałów w spółce Pora.pl sp. z o.o.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku Emitent nabył 100 udziałów w spółce Pora.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302460, o wartości nominalnej 500 zł każdy, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł. Emitent nabył przedmiotowe udziały za łączną kwotę nabycia w wysokości 150.000zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)


Nabyte przez Emitenta udziały stanowią obecnie 100 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie udziałów zostanie rozliczone w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Nabycie udziałów Pora.pl sp. z o.o. stanowi realizację planu rozwoju Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013. W wyniku nabycia 100 proc. udziałów w Pora.pl sp. z o. o, właściciela serwisu internetowego www.pora.pl Emitent uzyskał możliwość dostępu do usługi katalogowej/bazy danych stanowiącej własność Pora.pl sp. z o. o., co w opinii Emitenta w umożliwi znaczny rozwój serwisu www.fachowcy.pl oraz zwiększy zainteresowanie użytkowników Internetu portalem Emitenta. 


Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu