Umowa pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem Spółki

Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 28 sierpnia 2013 r., Emitent był zobowiązany do zapłaty Akcjonariuszowi Emitenta - spółce NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze, kwoty w wysokości 1.614.888,51 złotych (słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), wraz z należnymi odsetkami, z tytułu pożyczek udzielonych Emitentowi w roku 2013 na podstawie następujących umów:  

1/ umowy pożyczki z dnia 28 maja 2013 r. na kwotę 310.000,00 zł słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami, płatną do dnia 27 maja 2014 r., 
2/ umowy pożyczki z dnia 3 czerwca 2013 r. na kwotę 670.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami, płatną do dnia 31 grudnia 2013 r.
3/ umowy pożyczki z dnia 1 sierpnia 2013 r. na kwotę 610.000,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami, płatną do dnia 31 lipca 2014 r.

Kwoty ww. pożyczek zostały przelane przez pożyczkodawcę na rachunek bankowy Emitenta. Oprocentowanie ww. pożyczek zostało ustalone w wysokości WIBOR12 + 12 (słownie: dwanaście) proc. rocznie, przy czym odsetki płatne są z dołu, przy zwrocie kwoty pożyczki. 

Pożyczka od akcjonariusza służy Emitentowi na pozyskanie kapitału na rozwój produktów i usług świadczonych przez Emitenta. 

Podstawa prawna: 
§3 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu