Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 9 września 2015 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, skorygowanym raportem nr 16/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionym raportem numer 17/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionym raportem numer 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., zmienionym raportem numer 22/2015 r. z dnia 29 lipca 2015 r., oraz zmienionym raportem numer 30/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku, dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok jest dalsze wykonywanie przez biegłego rewidenta badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie dokumentacji księgowo-rachunkowej spółki Way2traffic Polska S.A. 

Emitent, w chwili publikacji raportu bieżącego numer 30/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r., po konsultacji z biegłym rewidentem, wskazał datę 31 sierpnia 2015 r., jako najbardziej prawdopodobną datę publikacji raportu rocznego skonsolidowanego. W wyniku skomplikowanej sytuacji księgowo-rachunkowej spółki Way2traffic Polska S.A., biegły rewident poinformował Emitenta, o konieczności wydłużenia okresu prowadzonego przez siebie badania, w związku z czym niniejszy raport stał się niezbędny.

Niemożność wcześniejszego wykonania badania w zakresie dokumentacji spółki Way2traffic Polska S.A. wynikała z odmowy wydania przez biuro rachunkowe obsługujące spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta (spółkę Way2Traffic Polska S.A.) dokumentów rachunkowo-księgowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego badania, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., raporcie bieżącym numer 22/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. oraz raporcie bieżącym numer 30/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu