Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 sierpnia 2012 roku.

Zarząd Emitenta. niniejszym informuje, iż w związku z brakiem wymaganego przez statut Spółki kworum do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 sierpnia 2012 roku, w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ulicy Chłodnej 15. 

Z uzyskanej z KDPW listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2012 roku wynika, iż reprezentowane będzie jedynie 1,83 % (jeden procent i osiemdziesiąt trzy dziesiąte) kapitału zakładowego. 

Zgodnie z § 32 statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu