Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie braku terminowej publikacji raportu bieżącego dotyczącego zawarcia umów pożyczek ze znaczącym akcjonariuszem NextField Investments Limited na łączną kwotę 1.614.888,51 złotych (słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

Zarząd Emitenta wskazuje, iż dopiero w wyniku konsultacji z Autoryzowanym Doradcą dostrzegł istotność zawartych umów pożyczek, których łączna wartość w dniu podpisania kolejnej umowy pożyczki z dnia 1 sierpnia 2013 roku przekraczała 20 proc. kapitałów własnych Emitenta w ostatnim opublikowanych w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.


Podstawa prawna: 

Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piort Surmacki - Prezes Zarządu