Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 24 wrze-śnia 2012r.

Zarząd Emitenta Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 września 2012 r., na godz. 13:00 w Warszawie w lokalu w lokalu notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu