Zawarcie znaczących Umów

 

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z faktem iż:

1/ NextField Investments Limited objęła 3.254.337 akcji serii K Emitenta po cenie emisyjnej 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 650.867,40 zł;

2/ Osoba fizyczna objęła 2.000.000 akcji serii K Emitenta, po cenie emisyjnej 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 400.000,00 zł;

3/ Pan Cyprian Lutoborski objął 625.000 akcji serii K Emitenta, po cenie emisyjnej 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 125.000,00 zł;

4/ Pan Michał Gąsior objął 500.000 akcji serii K Emitenta po cenie emisyjnej 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 100.000,00 zł;

5/ Pan Rafał Bator objął 1.000.000 akcji serii K Emitenta po cenie emisyjnej 20 (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 200.000,00 zł

oraz w związku z:

1/ wpłatami przez akcjonariusza Emitenta - spółkę NextField Investments Limited zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w łącznej kwocie na dzień 24.04.2016 r. wynoszącej 268.235,04 zł, zobowiązaniem spółki NextField Investments Limited do wpłaty na rzecz Emitenta kwoty 207.632,42 tytułem wkładu na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz wierzytelnością spółki NextField Investments Limited przysługującą względem Emitenta z tytułu świadczenia na rzecz Emitenta usług pozyskiwania kapitału w wysokości 175.000,00 zł;

2/ wpłatą przez osobę fizyczną zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w łącznej kwocie na dzień 24.05.2016 r. wynoszącej 400.000,00 zł;

3/ wpłatą przez Pana Cypriana Lutoborskiego do Emitenta zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w łącznej kwocie na dzień 24.05.2016 r. wynoszącej 125.000,00 zł;

4/ wpłatą przez Pana Michała Gąsiora do Emitenta zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w łącznej kwocie na dzień 24.05.2016 r. wynoszącej 100.000,00 zł;

5/ wpłatą przez Pana Rafała Bator zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w łącznej kwocie na dzień 24.05.2016 r. wynoszącej 200.000,00 zł;

Emitent zawarł pięć umowy objęcia akcji, na podstawie których doszło do wzajemnego rozliczenia i/lub potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a NextField Investments Limited, Osobą fizyczną, Panem Cyprianem Lutoborskim, Panem Michałem Gąsiorem oraz Panem Rafałem Bato, tj:

A) przysługującej Emitentowi wobec NextField Investments Limited z tytułu objęcia 3.254.337 akcji serii K Emitenta przez NextField Investments Limited za kwotę 650.867,40 zł i przysługującej NextField Investments Limited wobec Emitenta z tytułu wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, wpłaty przez NextField Investments Limited wkładu na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz wierzytelności spółki NextField Investments Limited przysługującej względem Emitenta z tytułu świadczenia na rzecz Emitenta usług pozyskiwania kapitału. Rozliczenie i potrącenie nastąpiło do kwoty 650.867,40 zł, przy czym pozostała wierzytelność Subskrybenta względem Emitenta (w wysokości 6 gr) została przez Emitenta spłacona gotówką w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.;

B) przysługującej Emitentowi wobec osoby fizycznej z tytułu objęcia 2.000.000 akcji serii K Emitenta przez osobę fizyczną za kwotę 400.000,00 zł i przysługującej osobie fizycznej wobec Emitenta z tytułu wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta;

C) przysługującej Emitentowi wobec Pana Cypriana Lutoborskiego z tytułu objęcia 625.000 akcji serii K Emitenta przez Pana Cypriana Lutoborskiego za kwotę 125.000,00 zł i przysługującej Panu Cyprianowi Lutoborskiemu wobec Emitenta z tytułu wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta;

D) przysługującej Emitentowi wobec Pana Michała Gąsiora z tytułu objęcia 500.000 akcji serii K Emitenta przez Pana Michała Gąsiora za kwotę 100.000,00 zł i przysługującej Panu Michałowi Gąsiorowi wobec Emitenta z tytułu wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta;

E) przysługującej Emitentowi wobec Pana Rafała Bator z tytułu objęcia 1.000.000 akcji serii K Emitenta przez Pana Rafała Bator za kwotę 200.000,00 zł i przysługującej Panu Rafałowi Bator wobec Emitenta z tytułu wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta;

O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii K, Emitent niezwłocznie powiadomi raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".