Korekta prognoz finansowych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonuje korekty prognozy finansowej na rok 2012 zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 stycznia 2012 roku

Przedstawiona prognoza przewidywała następujące wyniki na koniec 2012 r.:
- przychody ze sprzedaży: 1.073.000,21 zł
- zysk netto: 41.000,42 zł

Na podstawie analizy aktualnego stanu zaawansowania prac Spółki oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości Zarząd prognozuje na koniec 2012 r.:
- przychody ze sprzedaży: 173.1629,02 zł
- zysk netto: 67.462.61 zł

Przedmiotowa zmiana prognoz finansowych wynika z faktu, iż w I i II kwartale 2012 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym prognozowany wynik finansowy upubliczniony w dokumencie informacyjnym z dnia 26 stycznia 2012 roku. 

Zmiana prognozowanego wyniku finansowego Emitenta związaną była z testowym uruchomieniem działalności Emitenta w segmencie sprzedaży hurtowej. Emitent wskazuje, iż w związku z niedojściem do skutku nabycia przez Emitenta udziałów w Mr. House S.A., Emitent zmuszony był przerwać prowadzone prace, w związku z czym zmiana prognoz finansowych nie przekracza więcej niż około 38 proc. od zakładanego wyniku finansowego w dokumencie informacyjnym.  

Podstawa prawna: §3, pkt 2), ppkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu