Korekta raportu 1/2012 z dnia 13.01.2012 roku - Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Emitenta informuje, iż do treści raportu nr 1/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku dotyczącego stosowania przez Fachowcy.pl Ventures S.A. zasad ładu korporacyjnego omyłkowo nie został dodany załącznik.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Załączniki:

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu