Korekta do raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za II kwartał 2012 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę do raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Korekta raportu dotyczy wybranych danych finansowych oraz komentarza zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz informacje zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie w związku z korektą wyniku finansowego Emitent dokonał raportem bieżącym nr 39./2012 korekty prognoz finansowych do których realizacji odniósł się w treści raportu kwartalnego.

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_2_kwartal_2012-08-14_4(3).pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu