Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 września 2013 roku w Warszawie .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZA Fachowcy.pl Ventures S.A.. z dnia 3 września 2013 roku

 

Załączniki:

FAV_ZWZ_2013-09-03.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu