Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz innych zmian statutu Emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 września 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23.08.2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję 6.305.730 akcji serii C.  


Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.056.118,50 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) zł. i dzieli się na: 3.150.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 1.105.455 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz na 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 10.561.185 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów.

Dodatkowo w dniu 23 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji zmian statutu w zakresie § 9 ust. 1 oraz ust. 3, § 34 Statutu Emitenta.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Załącznik - tekst jednolity statut Fachowcy.pl Ventures S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Załączniki:

Fachowcy_Tekst jednolity statutu Spółki wrzesien 2012.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu