Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz dokonaniu przydziału akcji serii E:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 lipca 2013 roku, 
data zakończenia podpisywania umów objęcia akcji: 29 lipca 2013 roku,
data zakończenia przyjmowania wpłat na pokrycie akcji: 29 sierpnia 2013 roku.
2) Data przydziału akcji:
29 sierpnia 2013 r. - Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. 
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 
10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy)
4) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
16 gr (szesnaście groszy);
6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją
W ramach subskrypcji zawarto trzy umowy objęcia akcji serii E.
7) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach subskrypcji zawarto trzy umowy objęcia akcji serii E. Akcję Serii E objęło trzech wierzycieli Emitenta.
Jednocześnie Spółka zawarła w dniu 29 sierpnia 2013 roku z wierzycielami Spółki umowy kompensaty zobowiązań Spółki w łącznej wysokości 1.648.000,00 złotych z wierzytelnościami Spółki z tytułu wkładu na akcje serii E.
8) Przedmiotowe wierzytelności Emitenta wynikały z tytułu:
a) zapłaty ceny za nabycie w dniu 21 sierpnia 2013 roku udziałów spółki United Titans sp. z o.o. za łączną kwotę 384.000 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) - raport bieżący 34/2013.
b) zapłaty ceny za nabycie w dniu 21 sierpnia 2013 roku udziałów spółki Pora.pl sp. z o.o. za łączną kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - raport bieżący 35/2013. 
c) pożyczek na łączną kwotę 1.581.352,72 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) - raport bieżący nr 36/2013
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję : 
w ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci; 
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 10.000, 00 zł, w tym: 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000, 00zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0, 0 zł
- koszty promocji oferty: 0 zł. 
Koszty podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku emisji akcji po cenie nominalnej odnoszone są w ciężar kosztów finansowych w momencie ich poniesienia.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu