Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, o dokonaniu kolejnej zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 2 października 2015 r., a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 39/2015 r. z dnia 8 września 2015 r., dnia 25 września 2015 r.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok jest dalsze wykonywanie przez biegłego rewidenta badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie dokumentacji księgowo-rachunkowej spółki Way2traffic Polska S.A. 

Emitent, w chwili publikacji raportu bieżącego numer 39/2015 z dnia 8 września 2015 r., po konsultacji z biegłym rewidentem, wskazał datę 25 września 2015 r., jako najbardziej prawdopodobną datę publikacji raportu rocznego skonsolidowanego. 

Niniejszy raport stał się niezbędny, na skutek powzięcia przez Emitenta informacji przekazanej przez biegłego rewidenta o konieczności wydłużenia okresu prowadzonego przez siebie badania, ze względu na skomplikowaną sytuację księgowo-rachunkową spółki Way2traffic Polska S.A.

Niemożność wcześniejszego wykonania badania w zakresie dokumentacji spółki Way2traffic Polska S.A. wynikała z odmowy wydania przez biuro rachunkowe obsługujące spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta (spółkę Way2Traffic Polska S.A.) dokumentów rachunkowo-księgowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego badania, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., raporcie bieżącym numer 22/2015 z dnia 29 lipca 2015 r., raporcie bieżącym numer 30/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r., raporcie bieżącym numer 36/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., i raporcie bieżącym numer 39/2015 z dnia 8 września 2015 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu