Uzupełnienie raportu w sprawie nabycie akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 20 czerwca 2013 roku nr 20/2013 informuje o otrzymaniu w dniu 16 września 2013 roku informacji od Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), o rejestracji w dniu 9 września 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m.st Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję 300.000 akcji serii C. 

W związku z powyższym Emitent nabył 195.237 akcji serii C Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent posiada łącznie 52,04 % akcji w kapitale zakładowym Way2traffic Polska S.A.


Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

PIotr Surmacki - Prezes Zarządu