Prognoza wyników finansowych na rok 2016 - 2017

 

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia prognozę wyników finansowych oraz prognozę liczby klientów Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Prognozowane wyniki finansowe na 2016 r. (w tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 5942

Wynik netto: -1932

Liczba klientów na koniec 2016: 2411

Prognozowane wyniki finansowe na 2017 r. (w tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 18396

Wynik netto: 7366

Liczba klientów na koniec 2017: 6659

Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował prognozę poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w raportach okresowych Spółki. W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 20% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"