Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012

Na podstawie szacunkowych wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2012 roku, Zarząd Fachowcy.pl Ventures dokonuje korekty prognozy wyniku finansowego netto na III kwartał 2012 roku przedstawionej w raporcie bieżącym nr 39/2012 opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2012 roku. 

Pierwotna prognoza zakładała osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego na następującym poziomie:
- przychody ze sprzedaży: 1.731.629,02 zł
- zysk netto: 67.462.61 zł

Zarząd Spółki podjął decyzję o korekcie opublikowanych wcześniej prognoz wyniku finansowego w następującym zakresie:

- przychody ze sprzedaży: 2.750.000 zł
- strata netto: -80.000 zł 

Główną przyczyną korekty prognozy wyniku finansowego na 2012 rok są poniesione przez Emitenta dodatkowe koszty związane ze zleceniem podmiotom zewnętrznym (programistom oraz informatykom) przygotowania serwisu fachowcy.pl do świadczenia nowych usług. 

Emitent przewiduje zmniejszenie występującej straty na poziomie 201.658,30 zł o kwotę około 120.000 zł z uwagi na uruchomienie nowych linii produktowych, które przełożą się na większą rentowność Emitenta oraz zmniejszenie aktualnie występującej starty.

Dodatkowo Emitent w III kwartale 2012 roku zakupił dodatkową bazę danych. 

Emitent pierwotnie zakładał w 2012 roku wysokość kosztów na poziomie 200.000 zł, jednakże w związku z rozwiązaniem umowy inwestycyjnej o której mowa w raporcie bieżącym nr 27/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, oraz chęci dalszego kontynuowania rozwoju działalności Emitenta bez udziału XTO Capital Ltd., zaistniała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem serwisu Fachowcy.pl do wprowadzenia nowych usług m.in. o tworzenie stron www na zlecenie klientów zarejestrowanych w serwisie, zarządzenie reklamą oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie wprowadzenie usługi wersji mobilnej serwisu w telefonach komórkowych. 

Zarząd Spółki wskazuje, że w horyzoncie czasowym poniesione koszty w III kwartale 2012 roku wpłyną pozytywnie zarówno na przychody jak i rentowność Spółki w 2013 roku. 


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu