Zawarcie Umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 22 października 2013 r. Spółka zawarła umowę z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu IT klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w ramach platformy sprzedażowo - reklamowej" w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 594.160 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 848.800 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych). Realizacja projektu rozpocznie się 1 listopada 2013 r., natomiast jego zakończenie planowane jest na dzień 31 października 2014 r. Stworzony przez Emitenta system B2B będący rezultatem projektu przyczyni się do powstania platformy do planowania i obsługi sieci reklamowej. Wdrożenie wspomnianej platformy w znaczący sposób polepszy relacje biznesowe pomiędzy kontrahentami oraz usprawni obsługę klienta. 

Umowa została uznana za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu