Tekst jednolity statutu Emitenta

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w wykonaniu upoważnienia zawartego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 2016 r., w dniu 13 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu Spółki dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 17 z dnia 31 maja 2016 r.

Celem uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki jest zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym (w Sądzie Rejestrowym) zmiany statutu Spółki zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 maja 2016 r.

Treść uchwał nr 17 z dnia 31 maja 2016 r. oraz nr 18 z dnia 31 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zmiana statutu Spółki polegała na wprowadzeniu do statutu §8a w następującym brzmieniu:

"§8a

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 (trzysta piętnaście tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od I0 000 001 do I3 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych).

3. Akcje Serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.

b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.

5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku."

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

FAV_tekst_jednolity_statutu_po_ZWZA_z_31.05.2016_2016_06_06-0.pdf