FACHOWCY.PL VENTURES SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 listopada 2013 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 29 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.961.118,50 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy).i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.


Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 49.611.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Załączniki:

FAV_STATUT_2013-11-08.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu