Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 listopada 2015 r. wydał postanowienie związane z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 2.940.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy). 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku emisji 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.914.357,60 zł i dzieli się na: 
- 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy); 
- 1.105.455 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
- 6.305.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
- 28.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
- 10.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
- 20.132.391 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
- 29.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 99.143.576 głosów. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki. 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Statut spółki Fachowcy.pl Ventures S.A..pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu