Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za rok 2015

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok.

Przekazanie raportu skonsolidowanego za 2015 rok do publicznej wiadomości nastąpi dnia 14 lipca 2016 r., a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 43/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., dnia 30 czerwca 2016 r.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2015 jest wydłużenie okresu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego spółki zależnej (spółki Toxic Software sp. z o.o.), czego skutkiem jest wydłużenie okresu niezbędnego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wydłużenie okresu badania sprawozdania finansowego spółki zależnej wynika z opóźnienia w przekazaniu biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego tej spółki przez pracowników działu księgowego.

Niniejszy raport stał się niezbędny w związku z powzięciem przez Emitenta informacji od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe o przewidywanym czasie, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia badania skonsolidowanego.

Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego (30 czerwca 2016 r.) pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".