Uchwały podjęte przez NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 7.12.2015 r.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 421 § 4 KSH Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ujawnia wyniki głosowań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2015 r., w zakresie określonym w art. 421 § 2 KSH.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 grudnia 2015 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Fachowcy_NWZ_podw. warunkowe_AK.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu