Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2016 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Fachowcy.pl Ventures S.A. w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 5 lipca 2016 r. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 12.152.172,20 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy), o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 12.352.172,20 zł (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 13.152.172,20 zł (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy), to jest w drodze emisji nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii L oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej.

Ponadto, Zarząd Spółki na podstawie ww. uchwały zmienił Statut Spółki. Zmiana ta wynika z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego. Zmianie uległa treść §8 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.152.172,20 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów ) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 12.352.172,20 zł (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 13.152.172,20 zł (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów ) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 4 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”