Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 r. nastąpiły opisane poniżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- Pan Daniel Puchalski został odwołany na mocy uchwały nr 4 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Grzegorz Bielowicki został odwołany na mocy uchwały nr 5 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Jarosław Łukasiewicz został odwołany na mocy uchwały nr 6 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Krzysztof Stępień został powołany na mocy uchwały nr 7 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję;

- Pan Sławomir Chmielewski został powołany na mocy uchwały nr 8 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję;

- Pan Grzegorz Bielowicki został powołany na mocy uchwały nr 9 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję;

- Pan Daniel Puchalski został powołany na mocy uchwały nr 10 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję;

- Pan Jarosław Łukasiewicz został powołany na mocy uchwały nr 11 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 7 grudnia 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję.


W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Krzysztof Stępień

- Sławomir Chmielewski

- Grzegorz Bielowicki

- Daniel Puchalski

- Jarosław Łukasiewicz

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej (stosownie do wymogów dotyczących informacji, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), z wyłączeniem życiorysu Pana Sławomira Chmielewskiego. Życiorys Pana Sławomira Chmielewskiego zostanie przekazany niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


 

Załączniki:

FAV_RN_Daniel_Puchalski_życiorys_2015_12_7v01md.pdf 
FAV_RN_Grzegorz_Bielowicki_życiorys_2015_12_7v01md.pdf 
FAV_RN_Jarosław_Łukasiewicz_życiorys_2015_12_7v01md.pdf 
FAV_RN_Krzysztof_Stępień_życiorys_2015_12_7v01md.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu