Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. zostało mu doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 r., zgodnie z którym ww. Sąd wpisał do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki:
1. zmianę statutu Spółki dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.05.2016 r. (do statutu został dodany §8A);
2. wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 315.000,00 zł;

Pełne brzmienie Statutu Emitenta po dokonanych zmianach stanowi złącznik do niniejszej uchwały. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 3 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

FAV_tekst_jednolity_statutu_po_ZWZA_z_31.05.2016_2016_06_06-0.pdf