Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że:

a) w dniu 17 września 2015 roku zawarł z Fulcrum Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę pożyczki na łączną kwotę 340.000,00 zł, z terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2015 r.;
b) w dniu 8 grudnia 2015 roku zawarł z Fulcrum Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę pożyczki na łączną kwotę 260.897,10 zł, z terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 stycznia 2016 r.

Warunki umów pożyczek nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach. Kwoty pozyskane przez Emitenta z ww. pożyczek zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz realizowane przez niego projekty inwestycyjne, związane z rozwojem jego działalności. 

Umowy zostały zakwalifikowane przez Emitenta jako istotne ze względu na potencjalny wpływ udzielonych pożyczek na sytuację gospodarczą i rozwojową, ze względu na możliwość doinwestowania działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b lit. c Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu