Wpis zaległości do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r. Emitent powziął informację o wpisie, na postawie postanowienia z dnia 9 grudnia 2015 r. wydanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dziale 4 rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta następujących zaległości na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
1) organ wystawiający tytuł wykonawczy - Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, data wszczęcia egzekucji: 18.05.2015 r., numer tytułu wykonawczego: TW4450015003208, wysokość zaległości: 35.636,10 zł;
2) organ wystawiający tytuł wykonawczy - Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, data wszczęcia egzekucji: 18.05.2015 r., numer tytułu wykonawczego: TW4450015003209, wysokość zaległości: 8.887,40 zł;
3) organ wystawiający tytuł wykonawczy - Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, data wszczęcia egzekucji: 18.05.2015 r., numer tytułu wykonawczego: TW4450015003210, wysokość zaległości: 2.894,60 zł. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pismem z dnia 9 grudnia 2015 r., Emitent złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie wniosek o rozłożenie na raty zaległości przysługującej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wobec Emitenta. Powyższy wniosek obejmuje m. in. zaległości, które zostały wpisane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta. 

Aktualnie ww. wniosek jest rozpatrywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku pozytywnego dla Emitenta rozpatrzenia wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Emitent zamierza zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odpowiednią umowę, na podstawie której dojdzie do ustalenia sposobu spłaty zaległości Emitenta względem ZUS.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu