Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej „Spółka”, ,,Emitent”), niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji i dokonaniu przydziału obligacji serii A Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2017 roku,

- data zakończenia subskrypcji: 26 stycznia 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji:

- 30 stycznia 2017 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją:

- 6.000 obligacji na okaziciela serii A Spółki.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

- redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- 3.680 obligacji na okaziciela serii A Spółki.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:

- 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację na okaziciela serii A Spółki.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- zapisy na obligacje serii A Spółki na okaziciela złożyło 47 inwestorów.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- obligacje na okaziciela serii A Spółki przydzielono 43 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

- w ofercie obligacji na okaziciela serii A Spółki nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii A Spółki wyniosła: 125.185 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45.000 zł netto,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł netto,

- koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji:

1) 500 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obsługi ewidencji,

2) 0,5% wypłaconych obligatariuszom odsetek, przy czym ta część wynagrodzenia będzie płatna po każdorazowej wypłacie odsetek obligatariuszom,

3) 0,1% wartości wykupowanych obligacji, nie mniej niż 2.500 zł, za obsługę wykupu obligacji,

- koszty promocji oferty: 70.185 zł netto.

Powyższe koszty emisji obligacji serii A Spółki, od stycznia 2017 będą zaksięgowane na koncie RMK czynne (rozliczenia międzyokresowe czynne) oraz będą rozliczane co miesiąc w ciężar kosztów Spółki, proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji (przez okres 24 miesięcy).

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".