Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. powziął wiadomość z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Emitenta z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Emitenta przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nowej wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz akcji serii L Emitenta.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych zero groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 12.152.172,20 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 13.152.172,20 zł i dzieli się na:

- 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 1.105.455 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 6.305.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 28.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 20.132.391 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 29.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 4.998.809 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 7.379.337 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 131.521.722.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

FAV_tekst_jednolity_statutu_rejestracja_serii_L_25.08.2016-0.pdf