Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 21 września 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii M nastąpiło w dniu 21 września 2016 roku, ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta dnia 27 września 2016 r. Wpłaty na pokrycie akcji były dokonywane również w październiku 2016 r.

2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii M nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji serii M, co nastąpiło z dniem 27 września 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było łącznie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii M przeprowadzona została bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii M w liczbie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję.

6a. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Akcje serii M w liczbie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) zostały pokryte gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii M zostały skierowane do 4 podmiotów. Akcje serii M zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii M dokonali zapisów na oferowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii M zostały przydzielone 4 inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii M.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.985,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,0 zł

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".