Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy), w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii H nastąpiło w dniu 21 stycznia 2016 roku, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 21 stycznia 2016 roku.

2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii H nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 21 stycznia 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H przeprowadzona została bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii H w liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii H zostały skierowane do trzech podmiotów. Akcje serii H zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii H dokonali zapisów na oferowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii H zostały przydzielone trzem inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii H.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.000,00zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0, 0 zł

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu