Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 21 lutego 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 lutego 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję 1.105.455 akcji serii B.  

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.545,50 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 3.150.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 1.105.455 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.255.455 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik - tekst jednolity statut Fachowcy.pl Ventures S.A.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu