Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 maja 2014 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 5 czerwca 2014 roku.

2) Data przydziału akcji:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

nie więcej niż 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden). 

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

18 gr (osiemnaście groszy). 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia akcji serii F

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci; 

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 6.000,00 zł netto, w tym: 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.000,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu