Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r., w formie aktu notarialnego oświadczył, że na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki (o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.) doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.914.357,60 zł do kwoty 10.914.357,60 zł, to jest o kwotę 1.000.000,00 zł, w drodze emisji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączono w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii H. 

Zarząd Spółki oświadczył również, działając na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, że w oparciu o postanowienie ww. uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2016 r. objętych zostało 10.000.000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii H zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 9.914.357,60 zł, o kwotę 1.000.000,00 zł, to jest do kwoty 10.914.357,60 zł

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu