Korekta raportu bieżącego nr 1/2016

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w pkt 2 raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. omyłkowo wskazano jako datę publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. dzień 16 maja 2015 r., podczas gdy prawidłowa data publikacji reportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. to dzień 16 maja 2016 r. 

Wskazanie nieprawidłowej daty było wynikiem omyłki pisarskiej. 

W związku z powyższym harmonogram publikowania raportów okresowych przez Emitenta w 2016 roku, po usunięciu powyższej omyłki pisarskiej prezentuje się następująco:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2016 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - 16 sierpnia 2016 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok – w dniu 31 maja 2016 r.

W ocenie Emitenta, dla usunięcia wszelkich wątpliwości związanych z terminem publikacji raportów okresowych, korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. stała się konieczna. 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu