Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 września 2017 roku, w obecności notariusza – Łukasza Wilka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Nie został zgłoszony sprzeciw do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki