Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 27 września 2017 r. dołączono załącznik z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 roku, zawierający omyłki pisarskie w zakresie wskazania liczby akcji, z których oddano ważne głosy, a także w zakresie łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”. 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka ponownie przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 roku.

Aktualnym pozostaje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Nie został zgłoszony sprzeciw do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wykryte omyłki pisarskie nie miały wpływu na ważność ani wynik głosowań nad uchwałami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki