Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Daniela Puchalskiego w dniu 24 sierpnia 2017 roku rezygnacji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku, podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Fąfarę.

Emitent informuje ponadto, iż podanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od niego stosownych oświadczeń.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".