Zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Dyrektora Drugiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: "Organ") o zajęciu przez Organ wierzytelności Spółki z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych tytułami wykonawczymi dotyczącymi należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zajęcia wierzytelności opiewają na łączną kwotę 1.723.732,50 złotych.