Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zajęciu wierzytelności Spółki oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Pierwsze zawiadomienie wpłynęło od Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i dotyczy zajęcia przez ten organ wierzytelności Spółki z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułem wykonawczym dotyczącym należności pieniężnych na rzecz wierzyciela Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Bydgoszczy. Zajęcie wierzytelności przez ten organ opiewa na łączną kwotę 9.136,49 złotych.

Ponadto w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Dyrektora Drugiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o zajęciu przez ten organ wierzytelności Spółki z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułami wykonawczymi dotyczącymi należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zajęcia wierzytelności opiewają na łączną kwotę 110.078,60 złotych.

Ponadto w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Pragi Południe w Warszawie - Krzysztofa Pietrzyka - o wszczęciu przeciwko Spółce egzekucji na podstawie nakazu zapłaty z dnia 10 grudnia 2018r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 lutego 2020r., na wniosek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należność główna w powyższym postępowaniu egzekucyjnym wynosi 526.089,05 zł, ponadto są w nim egzekwowane odsetki ustawowe za okres od dnia 25 kwietnia 2018r. do dnia zapłaty (wyliczone na dzień 20 lutego 2020r. na kwotę 67.296,16 zł), koszty procesu w kwocie 7.200 zł, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 2.700 zł oraz opłata egzekucyjna w kwocie 50.000 zł.

O wydaniu nakazu zapłaty, o którym mowa powyżej, Spółka informowała w swoim raporcie nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019r.