Zawarcie istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 września 2017 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z Akcjonariuszem Spółki - Panią Dorotą Surmacką ("Pożyczkodawca"), będącą jednocześnie osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta.

Warunki zawartej umowy stanowią, iż od kwoty udzielonej pożyczki Spółka obowiązana będzie uiścić na rzecz Pożyczkodawcy odsetki kapitałowe w wysokości 8% w skali roku i dokonać zwrotu otrzymanych środków w terminie do dnia 31 października 2017 roku. Jednocześnie w przypadku braku terminowego zwrotu pożyczki, Pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia żądania dokonania konwersji zadłużenia na akcje Spółki, wedle ich wartości nominalnej tj. 0,10 zł.