Odwołanie prognozy finansowej za 2017 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych na 2017 rok, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI 44/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Główną przyczyną odwołania prognozy wyników jest niższy od oczekiwanego poziom przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie 2017 roku przy jednoczesnej wysokiej bazie kosztowej zakładającej dalszy wzrost skali biznesu. Brak realizacji celów sprzedażowych był wynikiem gorszej od oczekiwanej efektywności handlowców. Spółka w III kwartale 2017 roku podjęła szereg działań optymalizujących sprzedaż oraz związanych z restrukturyzacją kosztów, o których szczegółowo informowała w raporcie bieżącym ESPI 42/2017 z dnia 6 września 2017 r.

Spółka na bieżąco weryfikuje i wdraża nowe kanały sprzedażowe tak, aby szybciej, taniej

i skuteczniej dotrzeć z ofertą do szerszej grupy potencjalnych klientów.

Poza podjętymi do tej pory działaniami optymalizacyjnymi, które przedstawiono w raporcie ESPI 42/2017 z dnia 6 września 2017 r., Spółka stale poszukuje rozwiązań w celu dostosowania aktualnego poziomu kosztów do wielkości Spółki i generowanych przychodów.

W Spółce powołany został specjalny zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie restrukturyzacji kosztowej tak, aby Fachowcy.pl Ventures S.A. nadal świadczyła usługi na najwyższym poziomie, dochodząc możliwie szybko do poziomu break even point w zakresie przepływów pieniężnych.

Spółka deklaruje przekazanie informacji dotyczącej procesu restrukturyzacji kosztów na przełomie października i listopada 2017 r.