Prognoza w zakresie pozyskania finansowania

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do:

- raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. - Podpisanie umowy z Ipopema Securities S.A. w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki;

- raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. - Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki.;

- raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. - Zawarcie istotnych umów;

- raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 27 września 2017 r. - Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

tj. procesu budowy i zakończenia procesu budowy przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki, udzielenia Spółce pożyczek oraz treści uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27 września 2017 r., Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od akcjonariuszy Spółki zaangażowanych w budowę przyśpieszonej książki popytu (ABB) oraz udzielenie Spółce pożyczek tj.: Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Mezzo Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, iż deklarują chęć objęcia akcji w ramach nowo planowanych emisji przez Emitenta, które mają dojść do skutku na podstawie udzielonego Zarządowi Spółki uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stosownie do treści uchwały NWZA z dnia 27 września 2017 r., po uprzedniej rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Wedle oświadczenia pochodzącego od Mezzo Capital Sp. z o.o., akcjonariusz wyraża wolę objęcia akcji nowo planowanej emisji, po cenie emisyjnej 0,27 zł i jednocześnie chciałby dokonać potrącenia wierzytelności o zapłatę ceny za objęcie akcji z wierzytelnością posiadaną względem Spółki o spłatę udzielonej pożyczki.

Wedle oświadczenia pochodzącego od Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, akcjonariusz wyraża wolę objęcia akcji nowo planowanej emisji, po cenie emisyjnej 0,27 zł i jednocześnie chciałby dokonać potrącenia wierzytelności o zapłatę ceny za objęcie akcji z wierzytelnością posiadaną względem Spółki o spłatę udzielonej pożyczki. Ponadto akcjonariusz zadeklarował, iż w przypadku, gdy Emitent w ramach odrębnych, nowo planowanych emisji pozyska od pozostałych inwestorów kwotę nie niższą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych i 00/100), Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza dodatkowo zaangażować w Spółkę środki na poziomie ok. 1.580.000 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), obejmując dodatkową liczbę akcji z kolejnych, nowo planowanych emisji, po cenie emisyjnej na poziomie 0,27 zł.

Treść prezentowanych wyżej oświadczeń akcjonariuszy pozostaje zgodna z uprzednimi ustaleniami zapadłymi w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki, którzy zadeklarowali ponowne zaangażowanie środków w Spółkę oraz jest możliwa do zrealizowania przez Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie udzielonego upoważnienia dla Zarządu przez NWZA w dniu 27 września 2017 r.