Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 04 października 2017 roku Emitent powziął informację od Mezzo Capital sp. z o.o., która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadomiła, iż w związku ze zbyciem w dniu 28 września 2017 roku 2.184.974 akcji Spółki na rynku NewConnect, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. posiadanych przez Mezzo Capital sp. z o.o.

W związku z powyższym Mezzo Capital sp. z o.o. poinformowała, iż: Przed dokonaniem powyższej transakcji Mezzo Capital sp. z o.o. posiadała 7.483.333 akcji Spółki, reprezentujących 5,30 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,30 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Mezzo Capital sp. z o.o. posiada 5.298.359 akcji Spółki, reprezentujących 3,76 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 3,76 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie