Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2017 roku w późnych godzinach wieczornych Emitent powziął informację od pani Doroty Surmackiej, która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadomiła, iż w związku ze zbyciem w dniu 12 października 2017 roku 1.879.488 akcji Spółki na rynku NewConnect oraz w związku ze zbyciem w dniu 13 października 2017 r. 3.426.946 akcji Spółki na rynku NewConnect, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. posiadanych przez panią Dorotę Surmacką.

W związku z powyższym pani Dorota Surmacka poinformowała, iż: przed dokonaniem powyższych transakcji pani Dorota Surmacka posiadała 7.068.559 akcji Spółki, reprezentujących 5,01 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,01 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji pani Dorota Surmacka posiada 1.762.125 akcji Spółki, reprezentujących 1,25 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1,25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powiadomienie o transakcjach