Wypłata odsetek od obligacji serii A oraz informacja o możliwości złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że terminowo, tj. dnia 30 października 2017 r. Spółka dokonała częściowej wypłaty odsetek za trzeci okres odsetkowy wyemitowanych obligacji serii A. Z uwagi na chwilowy brak środków Spółka wypłaciła należne odsetki 88% Obligatariuszy. Zarząd Spółki informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zadośćuczynić zobowiązaniom wynikającym z wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz aby niezwłocznie zmniejszyć poziom zadłużenia w stosunku do Obligatariuszy.

Całkowita wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A wynosi 3.680.000 zł. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w skali roku, odsetki od Obligacji wypłacane są co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji przypada 24 miesiące od dnia ich przydziału.

Emitent informuje również, że z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej Spółka rozważa złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.